Ρθρςεμΰ OrphusΡΰις οξδκλώχεν κ ρθρςεμε Orphus. Ερλθ Βϋ σβθδελθ ξψθακσ θ υξςθςε, χςξαϋ ξνΰ αϋλΰ σρςπΰνενΰ,
βϋδελθςε ρξξςβεςρςβσώωθι τπΰγμενς ςεκρςΰ θ νΰζμθςε Ctrl+Enter.

Σκΰηΰςελό δπεβνεβξρςξχνϋυ ςεπμθνξβ θ βϋπΰζενθι

Ρκΰνϋ οπεδξρςΰβθλ ΐλεκρει ΐλεκρεεβ.

AŠÀ — 39-41, 99, 113, 115, 125, 155.

AŠÀ A.AM — 99.

AŠÀ A.GÀR — 40, 41, 99, 100, 138.

AŠÀ arziias, arziassis — 42.

AŠÀ DINGIRLIM — 153.

AŠÀ GÍD.DA — 42.

AŠÀ ḪA.LA.NI — 35, 79, 156.

AŠÀ ḫarıias — 42.

AŠÀ isḫammenassa — 42.

AŠÀ karū-pát knis sunit — 155.

AŠÀ kuera — 41.

AŠÀ LÚ APIN.LAL — 125, 153.

AŠÀ luliias — 42.

AŠÀ ḪUR SAGN — 42.

AŠÀ NA4pírunas — 42.

AŠÀ GIŠsadduṷas — 42, 49.

AŠÀ GIŠŠAŠŠUKI — 42.

AŠÀ ŠA ÍD — 42.

AŠÀ ŠA PA5 — 42.

AŠÀ ŠA Ù.SAL.(SALLIM) — 39.

AŠÀ ṷappnṷas — 42.

AŠÀ ṷarassuṷas — 42

AŠÀḪI.A ḫumantes — 116.

AŠÀḪI.A mekki — 116.

AŠÀḪI.A tepaṷes — 118

GUDAB — 32.

ABU — 161, 180.

AGRIG — 188, 194.

AḪATU — 161.

AḪU — 140, 161.

AḪUTU — 140.

AKALU — 46.

GIŚAL — 43.

ALĀMDIDLI.Ḫl.A ŠA.LIMETI-ŠA — 108, 134.

ALLU — 43.

ALU(M) — 132, 133.

SALAMA.DINGIRLIM — 142, 152.

AN.BAR.GE6 nepsis — 62.

auduriias gursaṷanassis — 42.

SALanninniiami — 183.

ANŠU — 32.

ANŠU.GÍR.NUN.NA — 32.

ANŠU.KUR.RA — 32.

ANŠU.KUR.RA.MAḪ — 34.

antiiant — 89, 191, 192, 196, 211, 212.

antuḫsas — 115.

antuṷassalli — 55.

GIŠAPIN-43.

APIN.LAL — 43, 58, 87, 125, 151, 153.

asḫaîmmattanassis — 42

aska — 94.

assu — 49, 202.

assussanni — 49.

AŠGAB — 71.

NA4AŠ.ŠIR.GAZ — 61.

ASTRUM — 144.

URUDUates — 63.

auriias EN-as — 136, 137.


BĒLU — 199.

BEL EQLI — 155, 200. [220]


BEL MADGALTI — 136.

BEL QATI — 87, 88.

BEL ŠUVPATl — 90.

BĪT ḪILANI — 66.

BĪT KUNŪKKI — 66.

BULUG — 46.


DAM - 161, 168, 180.

DANNA — 138.

DlNIŠUNU QATAMMA-pát — 193.

NA4DU8.ŠŪ.A — 61.

DUB.SAR.GIŠ — 28.

DUG.GA5.BUR — 71.

DUMU — 71, 72, 161, 164, 174, 205.

DUMU SALESIRTI — 179.

DUMU.LUGAL — 104.

DUMU SALNAPṬARTI — 180.

DUMU.NITA — 164, 211.

DUMU.NITA.GAB — 49.

DUMU.SAL — 103.

DUMU.SAL.GAB — 49.

DUMU SAL×KUTI — 205.

DUMU ŠEŠ-181, 182.

DUMU UMMIAN — 71.

DUMU.UŠ — 164.

DUMUMEŠ URUN. — 143.

É — 28, 49, 51, 52, 54, 85, 88, 92, 98, 103, 104, 106, 107, 110, 112, 160, 209.

É DINGIRLIM — 147, 148.

É EN AŠÀ A.GÀR — 119.

É GUD — 97.

É karimmi — 148.

É LUGAL — 97.

É SAL.LUGAL — 103.

É ŠA GIDIMḪl.A — 122.

É-ir(pir) saḫḫanas — 98.

E.DÉ.A. — 64, 71.

É.DUB.BA.A — 56.

É.GAL — 69, 85, 86, 105, 113, 125.

(SAL)É.GE4.A-TIM — 89.

É.NA4 — 87, 91, 92, 97.

É.NA4 DINGIRLIM (attas) — 92.

(É.)NA4.KIŠIB — 57, 97.

É.NA4 DUTTŠI attas — 92.

GIŠeia — 88, 121.

EN — 109, 142, 199.

EN AŠÀ(A.GÀR) — 155.

EN URUN. — 142, 145, 152.

EN UTÚL DINGIRLIM — 151, 152.

EPINNU — 43.

EPIŠ TÚGKABALLI — 71.

EQALLUM — 76.

EQIL KURUMMATIM — 101.

erēbu — 172, 173, 191, 192, 204.

EREŠŠU — 43.

GIŠERIN — 48.

ERÍN — 122, 144.

e/isḫanas isḫas — 171, 172.

SALESIRTU — 177, 178, 180, 195, 211.

GA.KlN.AG — 36.

GAL LÚMEŠ SIPAD — 31.

GAL.GALTIM — 130.

GEME — 193, 194.

GEMEḪI.A annanikas — 193.

GISGEŠTlN — 28, 40, 47.

gipēssar — 49-55, 58, 60.

GlŠ-ru — 48.

TÚGGÚ.E.A — 49.

GUD — 28, 31, 51.

GUD.APIN.LAL — 33, 34.

GUD.MAḪ — 33. [221]

GUD saṷitist — 33.

gurtas — 145.

GIŠGURUN — 47.

GUŠKIN — 61, 97.

ḫaliiattallas — 153.

ḫalkis — 28.

ḫamenkant — 184, 185.

ḫapalki — 65.

ḫappira — 132, 133.

GIŠḪAŠḪUR — 47.

GIŠḪAŠHUR.KUB.RA — 47.

ḫatantiias — 50, 51.

ḫillammes — 88.

ḫinkanas ṷastul — 88.

()ḫipparas — 131, 144.

ḫueldaris — 42.

ḫuelpí — 153.

ḪUR.SAG — 40, 50.

NA4ḫuṷasi — 107.

IBILA — 164.

IKU — 35, 39, 49-55, 58, 60.

GIŠILDAG — 48.

ILKU — 127, 129, 155.

IM.ME — 152.

IQLU — 40.

ÌR DUMU.LUGAL — 90.

ÌR É.NA4 — 90.

isḫiúl — 116.

IŠ.GUŠKIN — 50.

iṷarn — 118, 155, 171, 186, 202.

iṷaruṷas isḫas — 119, 155, 171.

IÀ — 36.

IÀ.NUN — 36.

kakkapa — 32, 37.

kapunu — 49-55, 58, 60.

KARANU — 47.

KARAŠ — 93.

SALKAR.LIL — 193.

GIŠkarpina — 47.

karuḫali — 121.

KARUM — 76.

KAŠ — 46.

katral ZABAR — 63.

GIŠKlB — 47.

LÚ.MEŠKISAL.LUḪ.UTU — 93.

KISLAḪ — 28.

KÙ.BABBAK — 61, 65, 97.

KÙ.DÍM — 65.

KUN AŠU — 46.

NA4kunkunuzzi — 62.

kusata-184 — 189.

KUŠ — 36.

LÀL — 38.

LÚ — 72.

LÚ É DINGIRLIM — 105, 151, 152.

LÚ É.GAL-93.

LÚ É.NA4 — 88-90.

LÚ É.NA4DINGIRLIM — 93.

ELLAM — 138.

LÚ ḪA.LA — 112, 156, 162, 200.

ILKI — 113, 114, 121, 127-129, 155.

LÚ NU.GIŠ.SAR — 39.

URUN.- 143.

LÚ ŠU.GI — 136, 137, 145.

GIŠTUKUL (LÚ GIŠKU) — 50, 58, 71, 87, 109, 113, 114, 127-129.

UKEIE — 120, 122.

LÚ.ULÙLU — 115.

LÚ.URULU — 115. [222]

MEŠ UMMIIANUTIM — 71,

MEŠ URU(-ri) — 107, 109, 113, 114.

LUGAL.(GAL) — 57, 76, 105.

LUGAL-us assu — 35.

luli--45.

luliias MUŠEN — 37.

luzzi — 88, 99, 100, 102, 109-111, 113, 113, 120, 121, 124, 125.

GIŠMA — 47.

GlŠmaḫla-47.

MANDATU — 97.

GIŠMAR — 43.

URUDUMAR — 43.

MAŠ — 32.

MAŠ.GAL — 53.

MAŠKIM.URUKI — 136, 137, 145.

miiautan GlŠSAR.GEŚTIN — 39.

milit — 38.

MUIRTUM — 116.

MULLUGU — 186.

MUŠEN — 37.

MUŠEN.DU — 37.

NA4 — 70.

NA4 ḫarmiialli — 70.

NA4-an parna — 89.

(LÚ)NAGAR — 62, 69, 71.

NAM.RA — 114, 115, 123, 127.

SALNAPṬARTU — 177-180, 195, 211.

NÍG.BA (LUGAL) — 99, 104, 105, 112.

NIN — 161.

NINDA — 46, 103.

NUDUNNŪ(M) — 208.

PA — 81.

PA5 — 45.

pankus — 144.

parna(pir) — 56, 98, 104, 160.

URUDUPISÀN-63.

QAQ ARA ŠA ÉTIM — 41, 85.

QAQQARU — 40, 41.

RĒ/ĪDŪ(M) — 131.

RIKSATUM — 185.

RUBĀ'UM, RUBA'UM, RABI’UM  — 10, 76.

SAG.DU — 50, 112, 164, 165, 167.

SAG.GEMÉ.ÌRMEŠ — 28, 51, 54, 59.

saḫḫan — 88, 99, 100, 102, 110, 113-116, 118, 121, 125-127, 129.

saḫuiḫuissuṷalis DUMU-as — 179.

sakuṷassar — 211.

SAL — 180.

SAL.LUGAL(GAL) — 57, 85, 177, 180.

SAL.SUḪUR.LAL — 55, 178.

SAL.UŠ — 178.

SAL+KU — 183.

(LÚ)SANGA — 122, 152.

SANGA DUMU.DUMU — 152.

SANGA GAL.GAL — 152.

URUDUsankuṷalli - 63.

GIŠSAR(GIŠŠAR) — 28, 39, 40.

GIŠSAR.GEŠTIN — 39, 40.

GIŠSAR.SAR — 40.

sardiias — 188, 190.

sarikuṷas — 87, 88.

sassuku — 42. sessar — 46. [223]

SÍG — 36.

SIG4 — 7O.

SIG5 — 49.

SIPAD — 36, 87, 151, 188, 193.

GIŠSIRT/DU — 47.

GIŠsigiama — 48.

suppalla — 32.

SUKKAL — 56.

ŠAḪ — 32.

ŠARRUM — 76.

ŠE — 46.

ŠE’U —  46.

GIŠŠENNUR — 47.

ŠERIKTUM — 186, 202.

ŠEŠ — 140, 161, 180-183.

ŠEŠ DUTUŠI ḫassant — 180.

ŠIKARU — 46.

ŠIPRU — 76.

ŠIRKU — 186, 202.

GIŠŠUKUR ZABAR — 62-63.

tabarna — 57.

TAPAL — 51.

URUDUtekan — 43.

TE/IRḪATU(M) — 185.

GIŠTIR — 40, 48.

tiessar — 40.

GIŠTÙG — 48.

TÙG — 71.

tuḫukantis — 55, 56, 104.

tuikkant — 131.

GIŠTUKUL — 51.

tuliia — 122.

tuzzi — 144.

U.SAL (USALLUM) — 40.

DU.SIG5-us — 49.

ŪBĀRUM — 143.

UDU — 28, 31,

UDU.NITÁ — 32.

UGULA — 56.

UGULA E.DÉ(LÚ.MEŠE.DÉ.A) — 64.

UGULA KÁ URUKI — 136.

UKUŠ — 131.

UMMEĀNI — 71, 73.

UMMEDA — 152.

UMMEDA ANŠE.KUR.RA — 49.

ummiiaadus MUŠEN — 37.

UR.ZÍR-32.

uriauni — 52.

URU — 87, 90, 92, 107, 118, 131-133, 138.

URULUM DINGIRLIM — 148.

URUDU — 62.

LUURUDU.NAGAR — 64.

UŠ.BAR — 71.

DUTUŠI — 93.

DUGUTÚL — 45.

UZU — 36.

ṶABARTUM — 76.

ṷeḫeskattallas — 152.

ṷellu — 40.

uesiiauas — 34.

ṷiiana — 47.

NA4ZA.GIN — 61.

ZABAR — 62.

ZI.KIN.BAR URUDU — 63

GIŠZIḪU — 48.

URUDUzina — 63.

ZÍZ-46. [224]


Νΰοθρΰςό νΰμ: halgar@xlegio.ru